Over de stichting

Op 27 mei 2019 is in Van Duinkerkens geboortestad Bergen op Zoom de stichting Anton van Duinkerken Nu opgericht met als doel het bevorderen en verspreiden van kennis over het leven en werk van Anton van Duinkerken en deze een plaats te geven in een actuele context. Om dit doel te realiseren:

 • organiseert de stichting activiteiten waarin aspecten van het leven en werk van Anton van Duinkerken centraal staan;
 • stimuleert de stichting onderzoek naar (de actualiteit van) het leven en werk van Anton van Duinkerken;
 • bouwt de stichting een netwerk op voor samenwerking en kennisdeling;
 • en onderhoudt de stichting deze website.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en tevens als culturele ANBI.

Het bestuur bestaat uit:

 • Marius Bakx, algemeen bestuurslid
 • Michiel Besters, voorzitter
 • Pieter Huijgens, secretaris
 • Bart Nefs, penningmeester
 • Cora Verheijen, algemeen bestuurslid

Bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor de stichting.

Het comité van aanbeveling bestaat uit:

 • Hanna Bervoets. Net als Van Duinkerken is Hanna schrijfster, columniste, recensente en essayiste. Ze heeft meerdere romans, toneelstukken en korte verhalen op haar naam staan en schrijft voor verschillende bladen als NRC Handelsblad en De Volkskrant. Behalve deze literaire overeenkomsten heeft ze ook een familieband met Anton van Duinkerken: hij was haar oudoom.
 • Koert Damveld. Zet zich via een breed scala aan stichtingen en verenigingen in voor cultuur en erfgoed in Bergen op Zoom. Hij is bovendien onlosmakelijk verbonden met de Stichting Vastenavend, muzikale evenementen en daarnaast ook voorzitter van de Geschiedkundige Kring.
 • Hans Krabbendam. Studeerde geschiedenis in Leiden en Amerika en promoveerde in 1995. Hij was als historicus verbonden aan het Roosevelt Study Center in Middelburg. Sinds 2017 is hij directeur van het Katholiek Documentatie Centrum aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
 • Cornald Maas. Net als Van Duinkerken geboren in Bergen op Zoom, neerlandicus en fervent vastenavendvierder. Als schrijver, redacteur, programmamaker en (televisie)presentator zet hij zich in voor kunst en cultuur in Nederland.
 • Mariëlle Polman. Promoveerde in 2000 op Anton van Duinkerken met haar proefschrift De keerzijde van het leven. Anton van Duinkerken als literatuurcriticus bij De Tijd. Redigeerde in 2003 ter gelegenheid van Van Duinkerkens honderdste geboortejaar de bundel Anton van Duinkerken. Een veelomvattend mens en verzorgde in 2018 een hofzaallezing over Van Duinkerken.

De externe adviseur is:

 • Bernard Asselbergs. Jongste zoon van Anton van Duinkerken. Als literair executeur testamentair beheert hij Van Duinkerkens nalatenschap die als ‘Bruikleen Asselbergs’ in het Literatuurmuseum te Den Haag is ondergebracht en daar inmiddels ontsloten. Boekwetenschappelijk bouwde hij in de loop der jaren een collectie op van het gepubliceerde werk van zijn vader en voorzag deze van documentatie. Momenteel houdt hij zich bezig met een beschrijving van het geheel. In het verlengde hiervan publiceert Asselbergs artikelen over zijn vader, wanneer daar aanleiding voor is. Verder worden door hem de contacten onderhouden, die voortvloeien uit de auteursrechten van zijn vader, waarover hij autonoom beschikt. Tijdens zijn loopbaan werkte hij in en voor musea en was hij verbonden aan verschillende academies. Meer informatie is te vinden op zijn website.

Onze jaarverslagen vindt u hieronder terug:

JAARSTUKKEN-2020

JAARSTUKKEN-2021